CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


April 30, 2023: Fall of Saigon Remembrance Day


 


Governor Gretchen Whitmer

 

April 30, 2023: Fall of Saigon Remembrance Day

April 30, 2023

WHEREAS, April 30, 2023, marks the 48th anniversary of the end of the Vietnam war and the start of an exodus of several million Vietnamese out of Vietnam after the South Vietnamese’s capitol of Saigon fell to communists on April 30, 1975; and,

WHEREAS, for many Vietnamese and Veterans who were directly involved in the war and Vietnamese Americans who have settled in the United States the Vietnam war was a tragedy full of suffering and the loss of American, Vietnamese, and Southeast Asian lives; and,

WHEREAS, over 58,000 people were killed and 304,000 people were wounded out of the 2.59 million who served in the Vietnam War; one out of every ten Americans who served in Vietnam became a casualty of war; and,

WHEREAS, South Vietnamese armed forces lost 275,000 soldiers and many more were wounded, along with an unknown number of casualties among Vietnamese citizens; and,

WHEREAS, starting in 1975, and lasting through the mid-1990s, multiple waves of Vietnamese refugees began leaving Vietnam; nearly 800,000 people risked their lives on small, dangerous boats to travel to resettlement camps in Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines before eventually being resettled in the United States; and,

WHEREAS, in order to serve their community and prosper in America, Vietnamese Americans founded well-established and thriving Vietnamese American commercial districts throughout the United States, including in southeast Oakland County and in West Michigan; and,

WHEREAS, more than 25,000 Vietnamese people now live in Michigan; and,

WHEREAS, we must teach our children and future generations important lessons from the Vietnam War, including how the plight of Vietnamese refugees following the end of the war serves as a powerful example of the values of freedom and democracy;

NOW, THEREFORE, I, Gretchen Whitmer, governor of Michigan, do hereby proclaim April 30, 2023, as Fall of Saigon/Black April Remembrance Day in Michigan.

Governor Gretchen Whitmer - State of Michigan:
https://www.michigan.gov/whitmer/news/proclamations/2023/04/30/april-30-2023-fall-of-saigon-remembrance-day
==========

Governor Gretchen Whitmer

30/04/2023: Ngày Tưởng Niệm Sài Gòn Thất Thủ

30 Tháng Tư, 2023

XÉT RẰNG, ngày 30 tháng 4 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 48 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu cuộc di tản của hàng triệu người Việt Nam ra khỏi Việt Nam sau khi Đô Thành Sài Gòn của Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975;

XÉT RẰNG, đối với nhiều người Việt Nam và Cựu chiến binh đã trực tiếp tham chiến và những người Mỹ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy đau thương và mất mát nhân mạng của người Mỹ, người Việt Nam và Đông Nam Á;

XÉT RẰNG, hơn 58,000 người đã thiệt mạng và 304,000 người bị thương trong tổng số 2.59 triệu người đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam; cứ mười người Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam, có một người trở thành nạn nhân chiến tranh;

XÉT RẰNG, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất 275,000 quân nhân và nhiều người khác tổn thương, cùng với một số thương vong không xác định của công dân Việt Nam;

XÉT RẰNG, khởi sự từ năm 1975, và kéo dài đến giữa thập niên 1990, nhiều làn sóng người tỵ nạn Việt Nam bắt đầu rời Việt Nam; gần 800,000 người đã liều mạng trên những chiếc thuyền nhỏ, nguy hiểm để đến các trại tái định cư ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines trước khi cuối cùng được tái định cư ở Hoa Kỳ;

XÉT RẰNG, để phụng sự cộng đồng của họ và sự thạnh vượng nước Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã thành lập các khu thương mại lâu đời và phát đạt trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm ở đông nam Quận Hạt Oakland và Tây Michigan;

XÉT RẰNG, hơn 25,000 người Việt hiện đang sống tại Michigan;

XÉT RẰNG, chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ Chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh khó khăn của những người tỵ nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc là một tấm gương mạnh mẽ về các giá trị tự do và dân chủ;

DO VẬY, NGAY BÂY GIỜ, Tôi, Gretchen Whitmer, thống đốc tiểu bang Michigan, bằng cách này tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 2023 là Ngày Tưởng Niệm Sài Gòn Thất Thủ/Tháng Tư Đen ở Michigan.

Governor Gretchen Whitmer - State of Michigan:
https://www.michigan.gov/whitmer/news/proclamations/2023/04/30/april-30-2023-fall-of-saigon-remembrance-day

 


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA