CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


HÌNH ẢNH | Page 5


Giấy Phép Mang Võ Khí | Nha Cảnh-Sát Đô-Thành SAIGON | Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia Đô-Thành SÀI GÒN bao gồm Tỉnh Gia-Định | Dòng chữ trong con dấu tròn: Chi Cảnh-Sát Quốc-Gia Tân Bình | Giám-Đốc Cảnh-Sát Đô-Thành Saigon ký tên dưới đây chứng nhận...Phó Thẩm-Sát Viên Công-Nhựt...tùng-sự tại Chi Cảnh-Sát TÂNBÌNH...được phép mang súng lục tự-động hiệu S.WESSON, khấu-kính 9 ly...

 


Những Anh Hùng Thủy Quân Lục Chiến Đã Hy Sinh Vì Tổ Quốc

 


Triển Lãm Chiến Thắng Đầu Xuân Của Thủy Quân Lục Chiến

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA