CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VNCH MUÔN NĂM | Page 3


Phi Trường Phụng Dực, Ban Mê Thuột | Phi Trường Ban Mê Thuột Đông | Ban Me Thuot East Airfield | Ban Me Thuot Airport. Còn một phi trường L19 hay phi trường Lạc Giao là phi trường quân sự nằm ngay trung tâm thị xã Ban Mê Thuột, còn gọi là Phi trường Ban Mê Thuộc. Sau ngày mất nước 1975, Phi trường Ban Mê Thuột/Lạc Giao/L19 không còn nữa.


Phi Trường Kontum | Kontum Airfield


Phi Trường Kontum | Kontum Airfield

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA