CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VNCH MUÔN NĂM | Page 24


Sắc lệnh Số 62-SL/GD thiết lập Viện Đại Học Cần Thơ do Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương là Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ký ngày 31/03/1966 tại Saigon. Như vậy, Viện Đại Học Cần Thơ được thành lập kể từ ngày 31/03/1966 tại Thị Xã Cần Thơ, Tỉnh Phong Dinh.

Câu từ trong công văn trên: Bộ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục, Viện Đại Học Quốc Gia, phát triển miền Tây trong các lãnh vực Kinh Tế và Xã Hội. Ngân Sách Quốc Gia đài thọ, Tòa Đại Biểu Chánh Phủ, Đại Biểu Chánh Phủ Miền Tây Nam Phần, Vùng 4 Chiến Thuật, Sao Y Bản Chánh, Tổng Thơ Ký Viện Đại Học Cần Thơ Nguyễn Văn Thùy, Tòa Viện Trưởng, Để tường và phổ biến, Phụ Tá Hành Chánh Ấn Ký Lê Công Chất.

 


Sắc lệnh Số 197-CT/LĐQG/SL cử GS TS Phạm Hoàng Hộ giữ chức Viện Trưởng Viện Đại Học Cần Thơ. Sắc lệnh do Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia ông Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 16/05/1966.

Tổng Thơ Ký Viện Đại Học Cần Thơ: Trần Ngọc Thái
 

 


Theo đề nghị của Thủ Tướng Chánh Phủ và đã được Thượng Nghị Viện VNCH chấp thuận, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký ban hành Sắc lệnh Số 376-TT/SL vào ngày 09/04/1970 bổ nhiệm GS TS Nguyễn Duy Xuân, Giáo sư hạng nhất Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Đại Học Cần Thơ.

Giáo sư Nguyễn-Duy-Xuân là Thạc-sĩ Kinh-Tế-Học tại Vương quốc Anh, và Tiến-sĩ Kinh-Tế-Học tại Mỹ Quốc. Trước ngày nhậm chức Viện-Trưởng Viện Đại-Học Cần-Thơ, ông từng giữ chức Tổng-trưởng Kinh-Tế điều khiển Bộ Kinh-Tế/VNCH, và cố-vấn kinh-tế cho Tổng-thống Nguyễn-Văn-Thiệu. Sau ngày miền-Nam mất nước, GS TS Nguyễn Duy Xuân buộc phải học-tập cải-tạo và ông đã qua đời trong tù năm 1986.

 

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA