CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VNCH MUÔN NĂM | Page 23


TÒA ĐẠI SỨ VIỆT NAM/VNCH TẠI BANGKOK, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF VIETNAM IN BANGKOK, KINGDOM OF THAILAND
 


MAI VÀNG NỞ KHẮP THÔN-TRANG, NẾU KHÔNG GIẶC CỘNG XÓM LÀNG YÊN VUI

 


Poster của Mỹ trong thập niên 1950: VIỆT-MINH LUÔN-LUÔN KÊU-GỌI CHÚNG TA NOI GƯƠNG TRUNG-CỘNG. Ở TRUNG-QUỐC CỘNG-SẢN ĐỐT NHÀ THỜ VÀ GIẾT CỐ-ĐẠO ĐỂ TIÊU-DIỆT TÔN-GIÁO.

TỰ-DO TÍN-NGƯỠNG LÀ MỘT ĐẶC-TÁNH CẦN YẾU CHO MỘT XÃ-HỘI TỰ-DO.

HÃY TIÊU-DIỆT CHỦ-NGHĨA CỘNG-SẢN ĐỂ BẢO-VỆ TỰ-DO VÀ TÔN-GIÁO.
 

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA