CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 22


THẾ TẤT THẮNG CỦA QLVNCH. QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH HỢP TÁC VỚI Q.L.V.N.C.H. CHIẾN ĐẤU NGOÀI TIỀN TUYẾN.

ÚC ĐẠI LỢI | NHẢY DÙ HOA-KỲ | THỦY QUÂN LỤC CHIẾN HOA-KỲ

KIẾN THIẾT TẠI HẬU PHƯƠNG

THÁI LAN | CÔNG BINH ĐẠI HÀN | CÔNG BINH TÂN TÂY LAN
 

 


HỌ GIÚP XÂY-DỰNG ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

QUÂN-ĐỘI HOA-KỲ GIÚP NHÂN-DÂN CHỐNG CỘNG VÀ HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN-TRANH DO CỘNG-SẢN GÂY RA.

NGĂN NGỪA VIỆT-CỘNG PHÁ-HOẠI | LÀM LẠI ĐƯỜNG-SÁ | CẤP-PHÁT LƯƠNG-THỰC |

XÂY LẠI NHỮNG CHIẾC CẦU GÃY ĐỔ | TRÌU MẾN THIẾU-NHI

TA HÃY HỢP-TÁC VỚI QUÂN-ĐỘI HOA-KỲ XÂY LẠI NẾP SỐNG LÀNH-MẠNH.
 

 


CÙNG HỢP-TÁC ĐỂ TIẾN TỚI THẠNH-VƯỢNG

AN KHÊ, NƠI TRÚ ĐÓNG CỦA ĐỆ-NHẤT SƯ-ĐOÀN KHÔNG-VẬN KỴ-BINH HOA KỲ CŨNG LÀ QUẬN LỴ ĐANG ĐỘ CỰC-LỰC KIẾN-THIẾT TẠI BÌNH-ĐỊNH. LỰC-LƯỢNG MỸ CÙNG NHÂN-DÂN TRONG VÙNG HỢP-TÁC XÂY-DỰNG AN KHÊ THÀNH MỘT TRUNG-TÂM ĐỊNH-CƯ KIỂU-MẪU.

ÔNG Y SĨ QUẬN ĐANG SĂN-SÓC BỆNH-XÁ AN-KHÊ, MỘT BỆNH-XÁ ĐANG ĐƯỢC CẢI-TIẾN NHỜ SỰ GIÚP-ĐỠ CỦA SƯ-ĐOÀN KHÔNG-VẬN KỴ-BINH HOA KỲ VÀ USOM.

BINH-SĨ THUỘC SƯ-ĐOÀN KỴ-BINH GIÚP DÂN LÀNG BAN ĐẤT XÂY NHÀ. (Ban: san, cuốc đất, cấp phát... vd: Ban đất, ban nền nhà, các loại bệnh nổi ban, ban âm nhạc...)

NHIỀU ĐỒNG-BÀO TỴ-NẠN TỪ QUY-NHƠN VÀ CÁC NƠI KHÁC TRONG TỈNH BÌNH-ĐỊNH ĐÃ DỜI ĐẾN Ở AN-KHÊ. NHỮNG BINH-SĨ MỸ ĐÃ HỢP-TÁC VỚI HỌ TRONG CÔNG-TÁC XÂY-DỰNG NHÀ CỬA.

ĐỒ TIẾP-TẾ ĐÃ ĐƯỢC GỞI ĐẾN TẶNG CHO ĐỒNG-BÀO TỴ-NẠN. CÁC EM THIẾU-NHI CŨNG ĐƯỢC QUÀ TẶNG.
 

Lưu ý: Tỵ Nạn ~~ Chạy Nạn. Cho nên từ 'TỴ' viết 'y' dài.
 

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA