CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 21


Chuyến trở về địa-cầu

Đây là một ngày sáng trăng, đẹp, trong sáng và ngoạn-mục... và đây là nguyệt-xa mỗi lúc một to lớn hơn, mỗi lúc một chói-lọi hơn...Đấy là lời ông Collins miêu-tả nguyệt xa Eagle (ảnh trái) khi nó cất cánh rời nguyệt-cầu — để hội-ngộ với phi-thuyền mẹ Columbia chừng 25 giờ sau khi đổ-bộ nguyệt cầu. Sau đó, nguyệt-xa được bỏ lại trong không-gian, như một chiếc thuyền đồ chơi nhỏ, trong khi các phi-hành-gia bắt đầu cuộc hành-trình trở về địa-cầu trong phi-thuyền chỉ-huy...
 

 


Hợp-Tác Quốc-Tế

Chương-Trình Hợp-Tác Y-Tế Quốc-Tế đang được thực-hiện tại Tỉnh Lâm-Đồng. Một Phái-Đoàn Y-Tế Hải-Quân Hoa-Kỳ vừa đến Lâm-Đồng để khám bệnh và cho thuốc cho đồng-bào trong toàn tỉnh.

Một chứng-cớ hùng-hồn cho sự tương-trợ bất-vụ-lợi của Thế-Giới Tự-Do, trong lúc đó bọn Việt-cộng chẳng giúp gì, lại ra công phá-hoại.

Ông Smith và Ông Keys đang khám miệng cho một em bé tại dân-y-viện Bảo-Lộc.

Bác-sĩ Chương và bác-sĩ Jacobs đang thảo-luận trong phòng khám bệnh.

Các nhân-viên Mỹ-Việt đang làm giấy-tờ cho đồng-bào vào khám bệnh.

Bác-sỹ Jacobs đang chẩn bệnh cho một em bé tại bệnh-viện Bảo-Lộc.

CHƯƠNG-TRÌNH HỢP-TÁC Y-TẾ ĐÃ MANG LẠI HẠNH-PHÚC CHO ĐỒNG-BÀO TRONG TỈNH LÂM-ĐỒNG.
 

 


SỨC-MẠNH QUÂN-SỰ HOA-KỲ TẠI VIỆT-NAM

GẦN ĐÂY CHIẾN-THẮNG CỦA QUÂN-LỰC HOA-KỲ VÀ VIỆT-NAM TẠI PLEI-ME ĐÃ CHỨNG-MINH SỰ LỢI-HẠI CỦA LỰC-LƯỢNG HOA-KỲ TẠI VIỆT-NAM CỘNG-HÒA TRONG CÔNG-CUỘC DIỆT CỘNG BẢO VỆ TỰ-DO. GẦN HAI TRUNG-ĐOÀN THIỆN-CHIẾN NHẤT CỦA CỘNG-SẢN BẮC-VIỆT VỪA VÀO NAM ĐÃ BỊ ĐÁNH TAN-TÀNH.

Những dàn đại-bác tối-tân...với đạn-dược đầy-đủ.

Những pháo đài bay B 52 với khả năng tàn-phá ghê-gớm.

Lương-thực thuốc-men chẳng bao-giờ thiếu-thốn.

Mặt-Trận Giải-Phóng Không Hy-Vọng Gì Nhờ Các Bộ-Đội Thiện-Chiến Xâm Nhập Từ Miền-Bắc Đem Lại Chiến-Thắng Vì Quân-Lực Hoa-Kỳ Là Một Lực-Lượng Hùng-Hậu Chưa Từng Thấy.

SỨC-MẠNH, KHẢ-NĂNG VÀ CẢ XƯƠNG MÁU CỦA NƯỚC BẠN HOA-KỲ ĐANG ĐỔ VÀO CỘNG-CUỘC BẢO-VỆ TỰ-DO MẢNH ĐẤT VIỆT-NAM THÂN YÊU.
 

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA