CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 17


VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH | CHỦ-TỊCH ỦY-BAN HÀNH-PHÁP TRUNG-ƯƠNG | THỦ TƯỚNG CHÁNH PHỦ | ...các văn-kiện kế tiếp tổ-chức và điều-hành Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh | Chiếu đề-nghị của Viện-Trưởng Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh | đã trúng tuyển kỳ thi Tốt Nghiệp Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh | Khóa X Ban Kinh Tế Tài Chánh | Con dấu tròn: Phủ Chủ-Tịch Ủy-Ban Hành-Pháp Trung-Ương | Viện-Trưởng Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh: NGUYỄN-VĂN-BÔNG | PHỤ-TÁ TẠI PHỦ CHỦ-TỊCH ỦY-BAN HÀNH-PHÁP TRUNG-ƯƠNG


Trích-Lục Bộ Khai-Sanh | Giấy Khai-Sanh | Đô-Thành SAIGON | Ngày Sanh | Nơi Sanh | Vợ chánh hay không có hôn thú | Trích-Lục Y Bản-Chánh | Viên-Chức Hộ-Tịch | Chủ Sự Phòng Hành Chánh | Tòa Hành Chánh Quận Sáu | Đô Thành Saigon


Trích-Lục Bộ Khai-Sanh | Giấy Khai-Sanh | Đô-Thành SAIGON | Ngày Sanh | Nơi Sanh | Vợ chánh hay không có hôn thú | Trích-Lục Y Bản-Chánh | Viên-Chức Hộ-Tịch | Tham Sự Hành Chánh | Tòa Hành Chánh Quận Năm | Đô Thành Saigon

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA