CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM | Page 16


TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA | Đại-Tướng Tổng Tham-Mưu Trưởng Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa | Nay hợp-thức-hóa việc truy-tặng QUÂN-CÔNG BỘI-TINH cho các quân-nhân Lục-Quân Hoa-Kỳ có tên dưới đây với tuyên-dương công-trạng | Là những chiến sĩ can-đảm và giàu lòng hy-sinh, luôn luôn biểu-dương thiện-chí hợp-tác và trợ giúp Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa trong công cuộc ngăn chận làn sóng đỏ đang mưu toan thôn tính miền Nam Việt-Nam và vùng Đông-Nam Á-Châu. | Với nhiệt tâm sẵn có và tư-cách phục-vụ gương mẫu, đã xung-phong thi-hành mọi công-tác giao phó, nêu gương sáng cho các bạn đồng-đội. | Đã bỏ mình trong khi thi-hành công-vụ, để lại niềm thương tiếc vô biên cho các chiến-hữu Hoa-Kỳ cũng như Việt-Nam. | KHÔNG KÈM ANH-DŨNG BỘI-TINH VỚI NHÀNH DƯƠNG-LIỄU.


CÓ KÈM ANH-DŨNG BỘI-TINH VỚI NHÀNH DƯƠNG-LIỄU


Thủ Tướng Chánh Phủ và Tổng-Trưởng Bộ Quốc-Phòng và Cựu Chiến-Binh, chiếu nhiệm-vụ, lãnh thi hành Sắc-lệnh này. | Ký tên: NGUYỄN VĂN THIỆU | Tổng Thơ Ký | Phủ Tổng Thống | Tổng Nha Ngân Sách và Ngoại Viện | Phủ Phó Tổng Thống | Phủ Thủ Tướng | Phòng Huy Chương | Bộ Quốc Phòng và Cựu Chiến-binh | Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH "để tống đạt" | Bộ Ngoại Giao | Sở Công-báo và Văn-khố | Chánh Sự-Vụ Sở Công-Văn

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA