CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 12


Thủ-Tướng Chánh-Phủ Trần-Thiện-Khiêm | Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa | Prime Minister of the Republic of Vietnam | Prime Minister of South Vietnam | Government of the Republic of Vietnam


Tổng Quản Trị Hành Chánh/Phủ Tổng Thống | Nguyễn Đình Xướng | Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu | Nay đặc-cách ân-thưởng Đệ-Ngũ Đẳng Bảo-Quốc Huân-Chương | Thủ-Tướng Chánh-Phủ lãnh thi-hành Sắc-lệnh này./. | Giám-Đốc Nha Hành-Chánh | President of the Republic of Viet-Nam Nguyễn Văn Thiệu | Government of the Republic of Vietnam | Prime Minister of the Republic of Vietnam Trần Thiện Khiêm


Đại Hội Dân Chánh Toàn Quốc Tại Tòa Đô Chánh Saigon, ngày 15.16.17 Tháng 3 Năm 1965 | Dân Chánh Đoàn Kết Diệt Cộng | Thủ Tướng Chánh Phủ VNCH Phan Huy Quát Chủ Tọa Đại Hội

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA