CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


Welcome to CHANHPHU.COM

 

TỪ NGỮ QUỐC GIA THÔNG DỤNG TRƯỚC 1975 | Page 7

 

| QUỐC HỘI LẬP HIẾN PHÁP NHIỆM 2022-2024 | Bầu cử Dân-Biểu Quốc-Hội Pháp Nhiệm I/II/III/IV/.../XX | 44th Canadian Parliament: Quốc-Hội Canada Pháp Nhiệm 44

| KHOÁNG ĐẠI | Lưỡng Viện Quốc Hội VNCH đã họp phiên khoáng đại

| HỎA XA | Train: Hỏa xa, xe lửa | railway, railroad: Đường hỏa xa (đường sắt) | railway station: ga hỏa xa

| THIẾT LỘ | Federal Railroad Administration: Cơ-Quan Quản-Trị/Quản-Lý Thiết-Lộ Liên-Bang | Đoàn xe băng qua thiết lộ hỏa xa

| QUÂN XA | Military vehicle, army vehicle: quân xa | Bằng Lái Quân Xa

| CHIẾN XA | Xe tăng là một loại chiến xa: A tank is a kind of combat vehicle | Chiến xa M24 Chaffee.

| THỦY XA

| THIẾT GIÁP XA | Binh chủng Thiết-Giáp-Binh | Armoured fighting vehicle (AFV): chiến xa thiết giáp | Amoured car: thiết giáp xa, xe thiết giáp

| THỦY PHI CƠ | Seaplane

| KIỂM XA (kiểm xe) | Hệ thống radar kiểm xạ viễn khiển

| THÁM THÍNH XA

| HỘI ĐỦ TÚC SỐ | Hội đủ túc số tối thiểu | hội đủ túc số 2/3 để thông qua

| TÚC CẦU (môn đá banh bằng chân; túc: chân, cầu: trái banh) | football, US: soccer | national soccer team: hội tuyển túc cầu quốc gia | FIFA: Tổng Cuộc Túc Cầu Quốc Tế/Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA