CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


Welcome to CHANHPHU.COM

 

TỪ NGỮ QUỐC GIA THÔNG DỤNG TRƯỚC 1975 | Page 5

 

| HỒNG THẬP TỰ | Hồng Thập Tự Việt Nam Cộng Hòa | Hội Hồng Thập Tự Quốc-Tế: International Committee of the Red Cross (ICRC) | Xe Hồng Thập Tự (ambulance, còn gọi là xe cứu thương). VNCH có con đường "Hồng Thập Tự" trong Đô Thành Sàigòn. Bây giờ vẫn còn con đường mang tên Hồng Thập Tự ở Long Khánh. VD có cụm từ "Thập Tự", đó là Thập tự chinh (Crusades), thập tự giá (Holy Cross), thập tự quân (crusader).

| THẬP NIÊN (10 Năm) | DECADE

| CAO NIÊN | Hội Cao Niên | Người cao niên (người già, người lớn tuổi) | Elderly, old...| Lão niên
Cước chú: hài nhi (trẻ sơ sanh, mới sanh), trẻ em/thiếu nhi/nhi đồng, nam nhi/nữ nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao niên.

| NIÊN TRƯỞNG | Kính thưa Quý Niên Trưởng Nguyễn-Văn-A | Quý-vị Niên Trưởng | Quý-vị lãnh-đạo tinh-thần các tôn-giáo | Quý vị cao niên | Quý vị Trưởng-Thượng...

| BÁCH CHU NIÊN (tròn 100 năm hay 100 tuổi, 1 thế-kỷ; bách: 100; chu: tròn; niên: năm, tuổi) | Đệ Bách Chu Niên | Đệ Nhất Bách Chu Niên (tròn 100 năm đầu) | Đệ Nhị Bách Chu Niên (tròn 200 năm)
Mừng Đại Lễ Kỷ Niệm Bách Chu Niên...

| PHI THUYỀN KHÔNG GIAN | Spacecraft

| PHI TRƯỜNG, PHI CẢNG | Airport

| PHI CƠ (máy bay) | Airplane, aircraft | lên phi cơ, ra phi trường, mua vé máy bay, bán vé máy bay

| PHI ĐẠO | Runways | The airplane missed the runway (Phi cơ trượt khỏi phi đạo)

| CHỦ TỌA

| SẮC LỆNH | SẮC LUẬT | ĐẠO LUẬT | SẮC THUẾ

| SANH | KHAI SANH | GIẤY KHAI SANH | ĐI KHAI SANH

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA